Giải đề trong này đạt đều đều 190 đến 200 điểm, đi thi không bao giờ trượt. 8 năm nay luôn là vậy

Tư vựng tiếng hàn trong giáo trình 60 bài eps-topik bài 1
이: hai (2)
오: năm (5)
아이: trẻ con
오이: dưa chuột
우유: sữa
여우: con cáo
예: vâng
와: ôi chao, ái chà
왜: tại sao
와요: đến
위에: trên
외워요: học thuộc lòng (học thuộc bài)
모음: nguyên âm
자음: phụ âm
기본 모음: nguyên âm đơn
이중 모음: nguyên âm ghép
음가: âm tiết
순서: thứ tự viết
쓰기: viết
다음: sau
읽: đọc
십시오: hãy
연습: luyện tập

MỜI CÁC BẠN THAM GIA VÀO NHÓM NÀY

    EPS-TOPIK VIETNAM

THEO DÕI FACEBOOK. YOUTOBE. G+.

Đăng ký:

Đăng ký: