Lịch thi ngư nghiệp trên máy tính. xem tại đây

Tư vựng tiếng hàn trong giáo trình 60 bài eps-topik bài 1
연습: luyện tập
십시오: hãy
읽: đọc
다음: sau
쓰기: viết
순서: thứ tự viết
음가: âm tiết
이중 모음: nguyên âm ghép
기본 모음: nguyên âm đơn
자음: phụ âm
모음: nguyên âm
외워요: học thuộc lòng (học thuộc bài)
위에: trên
와요: đến
왜: tại sao
와: ôi chao, ái chà
예: vâng
여우: con cáo
우유: sữa
오이: giưa chuột
아이: trẻ con
오: năm (5)
이: hai (2)