Trong thời gian này sử dụng miễn phí toàn bộ hệ thống. Chúc các bạn thi tốt. Có kết quả nhớ thông báo nhé !